Tài chính


Ban hành danh sách Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Ban hành danh sách Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia (thành lập theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg) gồm 35 thành viên, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Chủ tịch Hội đồng.

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia (thành lập theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg) gồm 35 thành viên, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngoài 2 Phó Chủ tịch là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Vũ Viết Ngoạn, hội đồng sẽ có 26 ủy viên là các chuyên gia kinh tế, tài chính giàu kinh nghiệm. Theo quy định, hội đồng có nhiệm vụ thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Hội đồng cũng tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng để thực hiện có hiệu quả chính sách, kế hoạch đã được quyết định…