Công nghệ


Bộ tài chính đã hoàn tất dự án TABMIS

Bộ tài chính đã hoàn tất dự án TABMIS. Hôm nay, 13/8/2014 tại Hà Nội, IBM và Bộ Tài chính đã ra thông báo về việc hoàn thành Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Tin liên quan

TABMIS là một thành phần quan trọng trong Dự án Cải cách Quản lý Tài chính Công của, do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu của dự án là nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công, giảm thiểu tiêu cực trong thực hiện và chấp hành ngân sách, và tăng tính lành mạnh tài chính thông qua hiện đại hóa các chức năng quản lý ngân sách và Kho bạc Nhà nước, bao gồm phân bổ ngân sách, quản lý các khoản phải thu, phải trả, quản lý tiền mặt, ủy nhiệm chi và quản lý báo cáo.

Bộ tài chính đã hoàn tất dự án TABMIS

TABMIS là một hệ thống tập trung, sử dụng bộ giải pháp phần mềm ứng dụng Oracle Financials chạy trên môi trường phần cứng IBM, với một số chức năng được tùy chỉnh bởi đội dự án IBM.

Từ tháng 4/2006, cùng với các nhà thầu phụ (Oracle và FPT) và đội dự án của Bộ Tài chính đã phối hợp với nhau trong việc xây dựng các quy trình nhằm đáp ứng những yêu cầu nghiệp vụ và báo cáo phức tạp của Việt Nam, cho đến thiết kế và phát triển hệ thống, triển khai thí điểm và triển khai trên diện rộng từ năm 2009. Cho đến nay, việc triển khai toàn bộ hệ thống đã được hoàn thành trên phạm vi toàn quốc vào năm 2013 với hơn 1.500 điểm, đến tận cấp quận/huyện.

TABMIS hiện đang được vận hành tại các cơ quan Kho bạc Nhà nước và cơ quan Tài chính ở Trung ương và các cấp tỉnh/thành phố và quận/huyện trên toàn quốc, cũng như tại các Bộ và cơ quan ngang Bộ.

Thảo Nguyên