Kinh tế


Cổ đông lớn chuyển nhượng 30% VĐL của CK Stock Mart Việt Nam

Cổ đông lớn chuyển nhượng 30% VĐL của CK Stock Mart Việt Nam. Chứng khoán Stock Mart Việt Nam (tên cũ là chứng khoán Gia Phát) có vốn điều lệ 135 tỷ đồng, thành lập từ cuối năm 2007.

Tin liên quan

Cổ đông lớn chuyển nhượng 30% VĐL của CK Stock Mart Việt Nam
Chứng khoán Stock Mart Việt Nam (tên cũ là chứng khoán Gia Phát) có vốn điều lệ 135 tỷ đồng, thành lập từ cuối năm 2007.

Ngày 20/6/2011, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 452/QĐ-UBCK chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của CtyCP Chứng khoán Stock Mart Việt Nam (VSM) với nội dung như sau:

Bên chuyển nhượng: Bà Nguyễn Thị Mai Linh có số cổ phần trước khi chuyển nhượng là 4.050.000 cổ phần phổ thông, chiếm 30% vốn điều lệ; Số cổ phần chuyển nhượng là 4.050.000 cổ phần phổ thông, chiếm 30% vốn điều lệ; Số cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng là 0 cổ phần.

Bên nhận chuyển nhượng: Bà Phan Ngọc Mai có số cổ phần trước khi nhận chuyển nhượng là 0 cổ phần phổ thông; Số cổ phần nhận chuyển nhượng là 4.050.000 cổ phần phổ thông, chiếm 30% vốn điều lệ; Số cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng là 4.050.000 cổ phần phổ thông, chiếm 30% vốn điều lệ của VSM.

Năm 2010, VSM đạt 19,8 tỷ đồng doanh thu và 1,25 tỷ đồng LNST.

 
Quốc Thắng
Theo UBCK