Kinh tế


Có thể nộp thuế trong ngày nghỉ, ngày lễ

Có thể nộp thuế trong ngày nghỉ, ngày lễ. Bộ Tài chính đưa ra dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.Theo đó, người nộp thuế hoặc đại lý thuế sẽ thực hiện nghĩa vụ thông qua các giao dịch điện tử bất cứ lúc nào trong ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết

Tin liên quan

Người nộp thuế có thể khai thuế điện tử trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của ngành thuế, bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ kê khai thuế hoặc thông qua tổ chức cung cấp giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

Người nộp thuế, đại lý thuế sẽ trích tiền từ tài khoản của mình tại ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng khác để nộp thuế qua một trong các hệ thống kể trên.