Cười


Cụ già phòng xa

Cụ già phòng xa. Thấy có một người dấu hiệu khả nghi, bà cụ liền la toáng lên:

Tin liên quan

Cụ già phòng xa

- Có trộm, có trộm!

Mọi người đổ xô đến:

- Nó lấy gì của bà rồi?

Bà kia thản nhiên đáp:

- Nào nó đã lấy gì được của tôi đâu! Nhưng tôi thấy khả nghi nên la lên.

- !?

Thị Nở

Cụ già phòng xa

Tên trộm quyết làm khó chuyên gia

Hai tên trộm đang hì hục mở một cái két sắt trong nhà băng.