Kinh tế


DAC: 08/07, GDKHQ nhận cổ tức 10% bằng tiền mặt

DAC: 08/07, GDKHQ nhận cổ tức 10% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện: 10/8/2011.

Tin liên quan

DAC: 08/07, GDKHQ nhận cổ tức 10% bằng tiền mặt
Thời gian thực hiện: 10/8/2011.

Công ty Cổ phần Viglacer Đông Anh (mã CK: DAC) thông báo ngày 12/07 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2010.

Theo đó, công ty sẽ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 10/8/2011.

Địa điểm thực hiện :

o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh vào các ngày làm việc từ ngày 10/8/2011.

TT
Theo UBCKNN