Kinh tế


DTA, DHA, DHC: Kết quả kinh doanh quý II/2011

DTA, DHA, DHC: Kết quả kinh doanh quý II/2011. EPS 6 tháng của DHA đạt 1.707 đồng.

Tin liên quan

EPS 6 tháng của DHA đạt 1.707 đồng.

Cập nhật kết quả kinh doanh quý II/2011

Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA)

Riêng quý II, DTA đạt 28,57 tỷ đồng doanh thu và 320 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần giảm 38% và LNST giảm 96%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, DTA đạt 1,22 tỷ đồng LNST, giảm mạnh so với mức 11,22 tỷ đồng cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Hoá An (DHA)

Riêng quý II, DHA đạt 69,95 tỷ đồng doanh thu và 14,66 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần giảm 3% và LNST giảm 33%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, DHA đạt 25,7 tỷ đồng LNST, giảm 25,9% so với mức 34,68 tỷ đồng cùng kỳ. EPS 6 tháng đạt 1.707 đồng.

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC)

Riêng quý II, DHC đạt 138,87 tỷ đồng doanh thu và 2,8 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 103% nhưng LNST giảm 38%. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí tài chính-chủ yếu là chi phí lãi vay-tăng mạnh từ mức 3,92 tỷ đồng cùng kỳ lên 11,18 tỷ đồng quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, DHC đạt 8,1 tỷ đồng LNST, tăng 16% so với cùng kỳ. EPS đạt 540 đồng.

Lộc Anh