Tài chính


Giá chuyển đổi trái phiếu của DTL là 15.867 đồng/cổ phiếu

Giá chuyển đổi trái phiếu của DTL là 15.867 đồng/cổ phiếu. Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HSX) thông báo thông tin về việc chuyển đổi trái phiếu DTLCB2010 thành cổ phiếu....

Tin liên quan

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HSX) thông báo thông tin về việc chuyển đổi trái phiếu DTLCB2010 thành cổ phiếu.

Theo đó, công ty thông qua chuyển đổi 100.000 trái phiếu DTLCB2010 mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu phát hành ngày 19/7/2010 và đáo hạn sau 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Công ty sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển đổi trái phiếu DTLCB2010 thành cổ phiếu phổ thông với giá 15.867 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển đổi là 6.302.388 cổ phiếu. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi là ngày 19/7/2011.

Được biết, từ ngày 4/7 đến ngày 8/8/2011, DTL đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch lên 4.010.000 cổ phiếu, nhằm tăng thu nhập trên một cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn đến ngày 31/3/2011.