Xã hội


Hà Nội hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2014

Hà Nội hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2014. (Chinhphu.vn) – Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2011 – 2014.

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) – Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2011 – 2014.

Hà Nội hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2014

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh. - Ảnh minh họa (Internet)

Theo kế hoạch, thành phố sẽ xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp; biên soạn nội dung theo chuyên đề và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

Đồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thực hiện bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn; giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đến các sở, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo kế hoạch, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai báo cáo UBND thành phố và Bộ Tư pháp trước 31/12 hàng năm…

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2014 cũng là nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Lê Hải