Kinh tế


HVG, VF1, SSC, VF4, DPR, PGD, VNG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

HVG, VF1, SSC, VF4, DPR, PGD, VNG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu. SSIAM nhận chuyển nhượng lượng lớn HVG, VF4, SSC từ SSI.

Tin liên quan

HVG, VF1, SSC, VF4, DPR, PGD, VNG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
SSIAM nhận chuyển nhượng lượng lớn HVG, VF4, SSC từ SSI.

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG): Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã nhận chuyển nhượng 3.235.550 cổ phiếu từ CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 4.916.570 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,59% lên 8.152.120 đơn vị tương đương tỷ lệ 12,59%. Giao dịch thực hiện ngày 13/7/2011.

Quỹ Đầu tư Doanh Nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4): Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã mua 10.707.880 cổ phiếu từ CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3.358.170 đơn vị tương đương tỷ lệ 4,16% lên 14.066.050 đơn vị tương đương tỷ lệ 17,44%.

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (SSC): Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã nhận chuyển nhượng 1.161.920 cổ phiếu từ CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 15.500 đơn vị lên 1.161.920 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,86%. Giao dịch thực hiện ngày 13/7/2011.

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1): Deutche Asset Management Asia Limited đã mua 250.000 cổ phiếu nâng lượng CCQ nắm giữ từ 4.915.460 đơn vị tương đương tỷ lệ 4,92% lên 5.165.460 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 5,17%. Giao dịch thực hiện ngày 12/5/2011.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR): FTIF-Templeton Frontier Markets Fund đã mua 497.420 cổ phiếu trong số 1.927.050 cổ phiếu đăng ký mua và bán 0 cổ phiếu trong số 1.290.000 cổ phiếu đăng ký bán nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.372.950 cổ phiếu lên 2.870.370 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 6,68%. Giao dịch thực hiện ngày 12/5 đến 12/7/2011.

CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD): Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần (PV Gas) mua 700.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 20.752.000 đơn vị lên 21.452.000 đơn vị. Giao dịch thực hiện từ 20/5 đến 14/7/2011 bằng phương thức khớp lệnh.

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VNG): Qũy đầu tư chứng khoán Bảo Việt đã mua 200.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 700.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,38% lên 900.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,92%. Giao dịch thực hiện ngày 12/7/2011.

Lộc Anh
 Theo HoSE/HNX