Xã hội


Khẩn trương báo cáo đề xuất thực hiện xây dựng nông thôn mới

Khẩn trương báo cáo đề xuất thực hiện xây dựng nông thôn mới. (HNMO)- Ngày 13-7, ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản (công văn số 5757/UBND-NN) yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội khẩn trương hoàn thành đề xuất báo cáo một số nội dung thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan

(HNMO)- Ngày 13-7, ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản (công văn số 5757/UBND-NN) yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội khẩn trương hoàn thành đề xuất báo cáo một số nội dung thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Ngày 13-4-2011, liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2011/TTLT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4-6-2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020. Để triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của Thông tư số 26, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất báo cáo thành phố trước ngày 20-6-2011.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vẫn chưa báo cáo UBND thành phố nội dung được giao. Vì thế, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản đôn đốc, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

Mục tiêu cụ thể mà Quyết định số 800/QĐ-TTg đề ra là: đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới); đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới).