Xã hội


Lương hưu và trợ cấp tăng từ tháng 1

Lương hưu và trợ cấp tăng từ tháng 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Tin liên quan

Chính phủ vừa ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã đã nghỉ việc. Theo đó, từ ngày 1/1, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng 8% với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng).

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp cũng được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp 8%.

Lương hưu và trợ cấp tăng từ tháng 1

Chính phủ vừa ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp còn gồm cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130 ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111 ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng; Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142 ngày 27/10/2008, Quyết định số 38 ngày 6/5/2010 của Thủ tướng; Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53 ngày 20/8/2010 của Thủ tướng; Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62 ngày 9/11/2011 của Thủ tướng.

Kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ do ngân sách Nhà nước và Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3 tới.

Trước đó, ngày 10/11/2014, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 78 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó quyết định thực hiện điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện quy định này từ ngày 1/1/2015.

Lan Hạ