Xã hội


Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo

Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo. Sáng 1/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi gặp mặt thân mật các cán bộ, công nhân viên cơ quan, nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo.

Tin liên quan

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi gặp mặt thân mật các cán bộ, công nhân viên cơ quan, nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo.
Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những đóng góp của đội ngũ người làm công tác tuyên giáo của cả nước.

Ông khẳng định trải qua 81 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn cách mạng, ngành tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau, có sự điều chỉnh, bổ sung về chức năng nhiệm vụ, nhưng ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Các thế hệ những người làm công tác tuyên giáo đã đem hết tâm sức, trí tuệ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Ông Đinh Thế Huynh đã nêu bật những bài học kinh nghiệm; những hạn chế của công tác tuyên giáo thời gian qua; phân tích những thuận lợi, khó khăn thách thức đặt ra đối với công tác tuyên giáo trước yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới, ông Đinh Thế Huynh đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành phát huy cao độ truyền thống vẻ vang 81 năm qua đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, tâm huyết với nghề, có niềm tin vững chắc vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước...

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh toàn ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát huy những thành tựu, ưu điểm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước để tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư về những vấn đề như tiếp tục làm rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển và nâng cao hiệu quả khoa học, công nghệ, phát triển kinh tế tri thức; xây dựng văn hóa Việt Nam trở thành nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Toàn ngành tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng những luận cứ khoa học cho việc tổ chức triển khai thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; chủ động góp phần trực tiếp, hiệu quả cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ngành tiếp tục nghiên cứu, tổng kết và truyền bá những giá trị mới của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ.

Ngành tuyên giáo chủ động, triển khai đồng bộ và có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, bác bỏ các luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng và Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, gắn với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, phấn đấu vì mục tiêu cao cả dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo Hương Thủy
TTXVN/Vietnam+