Kinh tế


Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?. San Jose, San Francisco.đều là những thành phố có trụ sở của các công ty công nghệ lớn nhất thế giới, trung tâm sản xuất hàng hóa lớn nhất trong nền kinh tế Mỹ, theo Bloomberg

Tin liên quan

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?1. San Jose, California
bình quân đầu người: 105.482 /năm. Ảnh: Wikiedia.
Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

2. Bridgeport, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 94.349 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

3. San Francisco, California

GDP bình quân đầu người: 80.643 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

4. Seattle, Washington

GDP bình quân đầu người: 75.874 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

5. Boston, Massachusetts

GDP bình quân đầu người: 74.746 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

6. Durham, North Carolina

GDP bình quân đầu người: 73.523 USD/năm. Ảnh: Amazonaws.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

7. Washington DC

GDP bình quân đầu người: 72.191 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

8. New York City, New York

GDP bình quân đầu người: 70.830 USD/năm. Ảnh: Tripadvisor.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

9. Houston, Texas

GDP bình quân đầu người: 70.097 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

10. Des Moines, Iowa

GDP bình quân đầu người: 67.256 USD/năm. Ảnh: iowahouserepublicans

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

11. Dallas, Texas

GDP bình quân đầu người: 66.168 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

12. Portland, Oregon

GDP bình quân đầu người: 64.991 USD/năm. Ảnh: hotelroomsearch.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

13. Hartford, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 64.946 USD/năm. Ảnh: CDN.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

14. Madison,Wisconsin

GDP bình quân đầu người: 63.910 USD/năm. Ảnh: media.law.wisc.edu. 

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

15. Minneapolis, Minnesota

GDP bình quân đầu người: 62.054 USD/năm. Ảnh: organicconsumers.org.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

16. Denver, Colorado

GDP bình quân đầu người: 61.903 USD/năm. Ảnh: hotelroomsearch

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

17. Los Angeles, California

GDP bình quân đầu người: 60.148 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

18. Salt Lake City, Utah  

GDP bình quân đầu người: 59.558 USD/năm. Ảnh: Cinccdn.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

19. Philadelphia, Pennsylvania

GDP bình quân đầu người: 59.240 USD/năm. Ảnh: uniqueindoorcomfort.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

20. San Diego, California 

GDP bình quân đầu người: 58.540 USD/năm. Ảnh: lapalaparealty.