Tài chính


Nhiều cổ đông lớn, nội bộ lại bán “chui”, báo cáo muộn

Nhiều cổ đông lớn, nội bộ lại bán chui , báo cáo muộn. Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến CTG, LSS, PHT, VCF, OGC, CII, DIG, CMT, RDP và TDC...vi phạm công bố thông tin...

Tin liên quan

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến CTG, LSS, PHT, VCF, OGC, CII, DIG, CMT, RDP và TDC...vi phạm công bố thông tin.

* Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, vợ ông Nguyễn Văn Du - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (mã CTG-HSX) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTG chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 8/6/2011.

* Ông Lê Văn Tuân, con ông Lê Văn Tam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HSX) đã báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 5/4/2011.

* Ông Nguyễn Vũ, con ông Nguyễn Hồng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã PHT-HSX) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PHT chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 02/03/2011.

* Bà Lê Thị Dung Hòa, em ông Lê Quang Chính - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa (mã VCF-HSX) đã báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 20/05/2011. Ngoài ra, Bà Lê Thị Dung Hòa bán 1.000 VCF vào ngày 6/07/2011 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà, tổ chức có liên quan đến Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HSX) đã bán 1.217.310 cổ phiếu OGC từ ngày 7/6/2011 đến ngày 21/6/2011 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Ông Đoàn Minh Thư - thành viên Ban kiểm soát Công ty  Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HSX) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CII chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 31/3/2011.

* Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HSX) đã chậm công bố thông tin đăng ký giao dịch khi mua 82.040 cổ phiếu DIG từ ngày 28/4/2011 đến ngày 05/05/2011.

Đồng thời, ông Tuấn cũng đã mua 27.920 cổ phiếu DIG từ ngày 7/7/2011 đến ngày 20/7/2011 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần công nghệ mạng và truyền thông (mã CMT-HSX) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CMT chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 26/4/2011.

* Ông Nguyễn Đắc Hải – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (mã RDP-HSX) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 30/3/2011.

* Bà Nguyễn Ngô Hướng Dương - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HSX) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 22/3/2011.