Kinh tế


"Ông lớn" Xây lắp dầu khí: Lỗ lũy kế đã vượt 3.400 tỷ đồng!

Ông lớn Xây lắp dầu khí: Lỗ lũy kế đã vượt 3.400 tỷ đồng!. Bên cạnh việc lưu ý hàng trăm tỷ đồng tài sản tại PVX, Kiểm toán Deloitte còn bày tỏ lo ngại về khả năng thanh toán của Tổng công ty này trong 1 năm tới khi nợ phải trả ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn 1.090,6 tỷ đồng.

Tin liên quan

Bên cạnh việc lưu ý hàng trăm tỷ đồng tài sản tại PVX, Kiểm toán Deloitte còn bày tỏ lo ngại về khả năng thanh toán của Tổng công ty này trong 1 năm tới khi nợ phải trả ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn 1.090,6 tỷ đồng.

Thực hiện soát xét báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVX), đơn vị kiểm toán Deloitte cho biết, do không thực hiện công việc kiểm toán nên không đưa ra ý kiến kiểm toán. Song, Deloitte vẫn chỉ ra hàng loạt tài sản cần lưu ý.

Theo đó, Deloitte lưu ý đến khoản phải thu khác tại ngày 30/6/2014 của PVX bao gồm khoảng 504,2 tỷ đồng là số dư gốc phải thu một số công ty liên quan đến việc PVX thanh toán hộ hoặc cho các công ty này vay lại theo các Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương và PVX. Các Hợp đồng tín dụng nói trên đã được gia hạn thanh toán đến ngày 31/12/2014.

Trong kỳ, PVX đã đánh giá khả năng thu hồi các khoản thanh toán hộ hoặc cho vay lại này và thực hiện hoàn nhập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đã trích với số tiền khoảng 109 tỷ đồng (số dư dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi liên quan đến số dư gốc phải thu các công ty này tại ngày 31/12/2013 là khoảng 312,9 tỷ đồng).

Ông lớn Xây lắp dầu khí: Lỗ lũy kế đã vượt 3.400 tỷ đồng!
Sau soát xét, mức lỗ 6 tháng đầu năm 2014 của PVX tiếp tục "phình" thêm gần 44 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán cũng lưu ý chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại ngày 30/6/2014 bao gồm khoảng 103 tỷ đồng là giá trị xây dựng cơ bản dở dang của dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang. Tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất này, dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang đang trong quá trình dừng thực hiện và đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nhận lại dự án từ PVX.

Ngoài ra, theo Deloitte, phía PVX đã cam kết bảo lãnh thanh toán cho các tổ chức cho vay một khoản tiền bằng giá trị thư bảo lãnh cộng với toàn bộ các nghĩa vụ trả lãi, trả phạt và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh (nếu có) ngay sau khi nhận được văn bản yêu cầu đầu tiên kèm hồ sơ chứng minh.

Trong kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/6/2014, PVX đã dự phòng nghĩa vụ nợ phải trả liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh nêu trên và ghi nhận vào chi phí tài chính trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất là khoảng 121 tỷ đồng (lũy kế đến ngày 30/6/2014 là khoảng 373,7 tỷ đồng). PVX vẫn đang đàm phán với các tổ chức cho vay vê việc gia hạn thời gian trả nợ và thời gian bào lãnh cũng như đang làm việc với các công ty được bảo lãnh để giải chấp các thư bảo lãnh.

Một lưu ý khác của đơn vị kiểm toán là việc PVX đã ký hợp đồng xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) theo Hợp đồng số 280909/LILAMA-PVC với tổng giá trị trọn gói là khoảng 1.322 tỷ đồng và hợp đồng xây lắp trọn gói với CTCP Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí đế xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu sinh học khu vực phía Bắc với giá trị hơn 50 triệu USD. Do có thay đổi về thiết kế và đơn giá, PVX đang đề nghị PVN xem xét điều chỉnh giá trị phát sinh chưa lường hết của các dự án này.

Ngoài ra, Deloitte còn nhấn mạnh đến chi tiết. PVX đang trong quá trình tái cơ cấu, theo đó, giai đoạn sau năm 2015, PVX chỉ còn 5 công ty con là CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Bắc, CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Nam, CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí và CTCP Kết cấu Kim loại V Lắp máy Dầu khí trên cơ sở tái cấu trúc/sáp nhập/thanh lý các công ty con hiện tại.

Cũng theo đơn vị Kiểm toán, BCTC hợp nhất của PVX lần này được lập trên cơ sở hoạt động liên tục. Trong kỳ, lỗ sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ phát sinh với số tiền khoảng 355,4 tỷ đồng (lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2014 với số tiền là khoảng 3.414 tỷ đồng), dư nợ vay ngân hàng quá hạn tại ngày 30/6/2014 khoảng 228,8 tỷ đồng (bao gồm 40,7 tỷ đồng vay ngắn hạn ngân hàng SHB đã bị ngân hàng khấu trừ tiền để thu hồi nợ), dư nợ các khoản vay do PVX bảo lãnh quá hạn là khoảng 618 tỷ đồng và tổng nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 1.090,6 tỷ đồng. Các vấn đề này theo Deloitte sẽ ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của PVX trong 12 tháng tới.

Theo kết quả soát xét của Kiểm toán Deloitte, mức lỗ 6 tháng đầu năm 2014 của PVX đã tăng thêm 43,8 tỷ đồng lên hơn 418,8 tỷ đồng so với BCTC hợp nhất do Tổng công ty tự lập. Doanh thu thuần sau soát xét giảm 248 tỷ đồng, đạt 2.979 tỷ đồng trong khi  doanh thu tài chính lại tăng 40 tỷ đồng so với trước khi được soát xét.

Bích Diệp
Dân trí
Kinh doanh