Kinh tế


PIV, BSC: Kết quả kinh doanh quý II/2011

PIV, BSC: Kết quả kinh doanh quý II/2011. PIV lỗ 528 triệu đồng quý II. Lũy kế 6 tháng công ty lỗ 1,38 tỷ đồng.

Tin liên quan

PIV lỗ 528 triệu đồng quý II. Lũy kế 6 tháng công ty lỗ 1,38 tỷ đồng.

Công ty cổ phần PIV (PIV):

Qúy II, doanh thu thuần của PIV đạt 82 triệu đồng, giảm mạnh so với mức 513 triệu đồng cùng kỳ. Doanh thu tài chính đạt 135 triệu đồng.

PIV lỗ 528 triệu đồng quý II. Lũy kế 6 tháng công ty lỗ 1,38 tỷ đồng.

Công ty cổ phần PIV (PIV): 
Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 %
Doanh thu bán hàng 0.08 0.51 -84%
LNST -0.53 0.45 -218%
Công ty cổ phần dịch vụ Bến Thành (BSC):
Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 %
Doanh thu bán hàng 17.2 18.05 -5%
LNST 1.02 1.04 -2%

Công ty cổ phần dịch vụ Bến Thành (BSC):

Qúy II, doanh thu thuần quý II đạt 17,2 tỷ đồng và LNST đạt 1,02 tỷ đồng trong đó LNST thuộc cổ đông công ty mẹ 960 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần giảm 5% và lợi nhuận giảm 2%.

BSC đạt 2,05 tỷ đồng LNST 6 tháng trong đó lợi ích thuộc cổ đông thiểu số đạt 1,92 tỷ đồng, giảm 8,23% so với cùng kỳ năm 2011.

Lộc Anh