Tài chính


Quý 2/2011, S99 lỗ hơn 5,6 tỷ đồng

Quý 2/2011, S99 lỗ hơn 5,6 tỷ đồng. S99 thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 và thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh năm 2011...

Tin liên quan

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 (mã S99-HNX) thông báo kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 và thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Theo đó, tổng giá trị sản suất kinh doanh của S99 trong quý 2/2011 đạt 30,995 tỷ đồng, bằng 72,29% kế hoạch năm (42,887 tỷ đồng); doanh số đạt 39,502 tỷ đồng, bằng 80,41% kế hoạch năm (9,129 tỷ đồng); lợi nhuận -5,686 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2011, tổng giá trị sản suất kinh doanh của S99 đạt 54,067 tỷ đồng, doanh số đạt 61,851 tỷ đồng; lợi nhuận -4,803 tỷ đồng. Giá trị dở dang toàn công ty tính đến ngày 30/6 là 48,248 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 với giá trị sản xuất kinh doanh từ 200,760.17 tỷ đồng xuống còn 121,676 tỷ đồng; giá trị đầu tư từ 184,260.1 tỷ đồng xuống còn 30,003.24 tỷ đồng; thu hồi vốn đầu tư từ 32 tỷ đòng xuống 23,459 tỷ đồng; doanh số từ 246,862.92 tỷ đồng xuống còn 149,348.17 tỷ đồng;

Doanh thu từ 226,798.35 tỷ đồng xuống 137,375,74 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 38,351.35 tỷ đồng xuống còn 10,004.34 tỷ đồng; cổ tức 14% xuống còn 4%.

Bên cạnh đó, công ty đề ra chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh quý 3/2011 với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 29,350 tỷ đồng; doanh thu đạt 39,058 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2,362 tỷ đồng.