DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bài Đừng


Lễ hội Minh thề trở thành quốc lễ!?

Lễ hội Minh thề trở thành quốc lễ!?. Mong ước có một ngày nào đó Lễ Hội Minh thề được nhân rộng ra cả nước. Nó trở thành Lễ hội Minh thề chống tham nhũng của quan chức từng làng, từng xã, từng huyện, từng tỉnh và cả các bộ ngành trung ương với lời thề: Nếu tôi tham nhũng thì trời tru, dất diệt ..đ