DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Bửu Lân


Con cháu từ Pháp về giỗ vua Thành Thái theo nghi thức cung đình Huế

Con cháu từ Pháp về giỗ vua Thành Thái theo nghi thức cung đình Huế. Sáng ngày 24/3 tại An Lăng, Huế (Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, nơi thờ các vua Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân), lễ kỵ vua Thành Thái được diễn ra theo nghi thức cung đình Huế xưa với sự tham gia của nhiều họ hàng vua.