DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Harry Porter


Cái bọn 9X...

Cái bọn 9X.... Cái lũ trẻ ranh, không biết nghe lời người lớn, không bao giờ chịu tìm kiếm công việc ổn định, làm đảo lộn hết các giá trị của xã hội, không thể trông mong gì được vào thế hệ này...