DÀNH CHO QUẢNG CÁO

HỘI CHỨNG


Chấn chỉnh “hội chứng” yêu cầu bản sao chứng thực trước tháng 3/2015

Chấn chỉnh hội chứng yêu cầu bản sao chứng thực trước tháng 3/2015. Tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực đã vượt quá sự cần thiết, trở thành hiện tượng lạm giấy tờ chứng thực. Điều này gây phiền hà, tốn kém cho người dân, lãng phí cho xã hội – Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường xác nhận.

Chấn chỉnh “hội chứng” yêu cầu bản sao chứng thực trước tháng 3/2015

Chấn chỉnh hội chứng yêu cầu bản sao chứng thực trước tháng 3/2015. Tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực đã vượt quá sự cần thiết, trở thành hiện tượng lạm giấy tờ chứng thực. Điều này gây phiền hà, tốn kém cho người dân, lãng phí cho xã hội – Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường xác nhận.