DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Jennifer Phạm…


Văn hóa đặt tên của người Việt: Không cần thiết phải luật hóa

Văn hóa đặt tên của người Việt: Không cần thiết phải luật hóa. Việc đặt tên con của các gia đình Việt Nam hiện nay đã thay đổi so với trước kia như thế nào? Việc đặt tên này có cần thiết được luật hóa như đề xuất đặt họ tên không được quá 25 chữ cái hay nên theo thói quen của cộng đồng?