DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Lê Bích


Cái bọn 9X...

Cái bọn 9X.... Cái lũ trẻ ranh, không biết nghe lời người lớn, không bao giờ chịu tìm kiếm công việc ổn định, làm đảo lộn hết các giá trị của xã hội, không thể trông mong gì được vào thế hệ này...

Từ Hoàng tử bé: không sợ trưởng thành, chỉ sợ lãng quên

Từ Hoàng tử bé: không sợ trưởng thành, chỉ sợ lãng quên. Từ truyện Hoàng tử bé (của Pháp): Vấn đề không phải là trưởng thành mà là lãng quên . Từ... Lê Bích bụng phệ (Việt Nam): Đừng lớn, bẫy đấy . Cứ việc hư cấu và đùa cợt, nhưng trưởng thành là gì mà ám ảnh thế?