DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nguyễn Phổ


Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3142 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3142 mức độ Khó. Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3142 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 19.8.2015. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3142 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3142 mức độ Khó. Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3142 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 19.8.2015. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3218 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3218 mức độ Khó. Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3218 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 3.11.2015. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3142 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3142 mức độ Khó. Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3142 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 19.8.2015. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3142 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3142 mức độ Khó. Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3142 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 19.8.2015. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3142 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3142 mức độ Khó. Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3142 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 19.8.2015. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.