DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nguyễn Sơn Hà;


Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng nhà nước pháp quyền

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng nhà nước pháp quyền. Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phải tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội đầu tiên ở nước ta.