DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Nguyễn Thành Viên


Tăng mức phạt về giao thông: Cảnh sát lo không có đủ người ký

Tăng mức phạt về giao thông: Cảnh sát lo không có đủ người ký. Người Việt Nam dùng rượu rất nhiều. Nếu giao cho giám đốc xử phạt thì 10 giám đốc mới ký hết được quyết định phạt , đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Nghệ An lo lắng.