DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Ở Quảng Bình


Thịt lợn bẩn, chưa qua kiểm dịch vẫn hàng ngày "tuồn" ra chợ

Thịt lợn bẩn, chưa qua kiểm dịch vẫn hàng ngày tuồn ra chợ. Quá nhiều điểm giết mổ gia súc, gia cầm không tập trung, trong khi lực lượng kiểm soát thú y quá mỏng đang đặt người tiêu dùng Quảng Bình vào thế ăn nhầm thịt gia súc, gia cầm nhiễm dịch mà không hề hay biết?!