DÀNH CHO QUẢNG CÁO

vai trò


Thủ tướng: “Việc gì có lợi cho đất nước phải hết sức làm”

Thủ tướng: Việc gì có lợi cho đất nước phải hết sức làm . Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc các đại sứ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, mọi hành động phải vì mục tiêu cao nhất là lợi ích quốc gia, dân tộc. Các đại sứ trong vai trò sứ giả quốc gia, việc gì có lợi cho đất nước phải hết sức làm…