DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Yingluck Shinawatra


Biểu tình ở Thái Lan: Đạn cao su "đấu" gạch đá

Biểu tình ở Thái Lan: Đạn cao su đấu gạch đá. Giờ đây phe đối lập còn muốn kêu gọi nhiều người hơn nữa tham gia bất phục tùng dân dự và tuần hành phản đối trên đường phố nhằm gây hỗn loạn tới mức sẽ buộc bà Yingluck phải từ chức.  Thanh Hảo(Tổng hợp)