Công nghệ


Tăng đối tượng trợ giúp của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Tăng đối tượng trợ giúp của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia. Đây là điểm mới của dự thảo sửa đổi Nghị định Chính phủ về Điều lệ về tổ chức và hoạt động quỹ phát triển KH&CN Quốc gia đang được Bộ KH&CN soạn thảo.

Tin liên quan

Nói về sự cần thiết ban hành Nghị định mới, ông Đỗ Tiến Dũng – Giám đốc Quỹ cho rằng, trong bối cảnh phát triển KH&CN của đất nước hiện nay, đặc biệt là sự ra đời của Luật KH&CN năm 2013, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đã không đáp ứng được hết những yêu cầu và cần được thay thế bằng một Điều lệ mới.


Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia được thành lập theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/2/2003 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2/2008. Sau hơn 5 năm hoạt động, Quỹ đã đóng góp đáng kể cho quá trình đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Hoạt động của Quỹ theo cơ chế mới tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, minh bạch hóa, đơn giản hóa quy trình/thủ tục quản lý đã tạo môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học.

Tăng đối tượng trợ giúp của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Sẽ có nhiều đối tượng và hình thức trợ giúp phát triển KH&CN từ Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia (ảnh Liên Cơ)

Theo đó dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia được xây dựng với một số nội dung mới như: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia có chức năng nhiệm vụ: tài trợ nghiên cứu ứng dụng, tài trợ nhiệm vụ KH&CN tiềm năng, bảo lãnh vốn vay đối với một số nhiệm vụ KH&CN chuyên biệt, hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực quốc gia; tăng thêm 3 đối tượng áp dụng (nghiên cứu ứng dụng, nhiệm vụ KH&CN chuyên biệt, hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia) và phương thức trợ giúp đa dạng hơn, từ 2 phương thức (tài trợ, cho vay) lên 5 phương thức (tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ, cấp kinh phí)…

Về mặt cấu trúc, dự thảo Nghị định mới tuân theo trình tự của Nghị định 122/2003/NĐ-CP với việc bổ sung các đối tượng và phương thức nhận trợ giúp của Quỹ. Các quy định về điều kiện, nguyên tắc, tổ chức thực hiện trợ giúp của Quỹ cũng được sửa đổi, bổ sung tương ứng với các đối tượng và phương thức bổ sung nêu trên.