Kinh tế


Thêm đối tượng không phải chịu thuế VAT

Thêm đối tượng không phải chịu thuế VAT. Theo Thông tư vừa được Bộ Tài chính ban hành, việc chuyển nhượng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (do nhà nước bán) cho người đang thuê và chuyển quyền sử dụng đất sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT)

Tin liên quan

Ngoài ra, có nhiều đối tượng khác sẽ không phải chịu khoản thuế này, gồm: Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm cũng không phải chịu thuế VAT.