Xã hội


Thủ tướng giao bốn nhiệm vụ cho ngành Nội vụ

Thủ tướng giao bốn nhiệm vụ cho ngành Nội vụ. Xây dựng thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, không tăng biên chế và nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân là những nhiệm vụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho Bộ Nội vụ thực hiện trong năm 2015.

Tin liên quan

Ngày 9/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực mà ngành Nội vụ đạt được trong năm 2014.

Nhấn mạnh 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm, đồng thời có nhiều sự kiện lớn của đất nước, Thủ tướng cho rằng nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 là hết sức nặng nề. Việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu không chỉ có ý nghĩa cho năm 2015, mà quan trọng với việc thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đề ra giai đoạn vừa qua (2011-2015).

Thủ tướng giao bốn nhiệm vụ cho ngành Nội vụ

Thủ tướng giao 4 nhiệm vụ cho ngành nội vụ trong năm 2015.

Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ đặc biệt chú trọng hiệu quả của 4 nhiệm vụ lớn. Trước hết, ngành phải tập trung xây dựng thể chế, luật pháp với chất lượng, hiệu quả cao hơn, trong đó Luật Tổ chức Chính phủ.

“Việc xây dựng, hoàn thiện Luật phải được tiến hành khẩn trương, theo hướng tiến bộ nhất, hiện đại nhất, phù hợp với Hiến pháp mới để phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính Nhà nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Bộ cần hoàn thiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước và nghiên cứu, xây dựng luật về hội hoặc lập hội.

Nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Thủ tướng đã phê duyệt hơn 4.700 thủ tục, đưa ra tới 25 Nghị quyết yêu cầu phải đơn giản hóa, tới nay đã thực hiện được khoảng 89%. “Ngoài số này ra còn gì không phù hợp thì các bộ, ngành, địa phương phải rà soát, cải cách. Bộ Nội vụ phải đôn đốc với tinh thần thủ tục nào gây khó khăn, gây phiền hà phải cương quyết cải cách, phải bỏ”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo. Thủ tướng cũng yêu tìm nguyên nhân một số đơn vị chưa cải cách để báo cáo Chính phủ.

Thứ ba là thực hiện nghiêm việc không tăng biên chế, đi đến giảm biên chế và việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. “Không tăng biên chế, giảm biên chế không có nghĩa giảm hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính”, Thủ tướng nêu rõ và cho rằng, không tăng đương nhiên sẽ có giảm theo tự nhiên, vì số cán bộ công chức nghỉ hưu, chuyển công tác. Phần giảm chỉ được tuyển lại tối đa 50%, 50% còn lại khi có yêu cầu nhiệm vụ mới cần tăng thêm phải được Thủ tướng đồng ý và Bộ Nội vụ phải kiểm soát, thẩm định chặt theo yêu cầu này.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ thực hiện tốt các yêu cầu về xác định vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn công chức, qua đó thực hiện hiệu quả việc đánh giá cán bộ, công chức qua thực thi nhiệm vụ được giao.

Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ tập trung vào các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật; tăng cường giáo dục, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến cán bộ, công chức.

Kiều Trinh