Chính trị


Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản từ 1/7

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản từ 1/7. (Chinhphu.vn) – Cuộc tổng điều tra kéo dài từ 1-30/7 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) – Cuộc tổng điều tra kéo dài từ 1-30/7 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản từ 1/7

Ảnh minh họa

Từ đó thiết lập căn cứ làm cơ sở xây dựng kế hoạch và công tác hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới và mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng điều tra sẽ tập trung vào 3 nội dung chính. Thứ nhất, thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (số lượng đơn vị sản xuất, số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất, năng lực sản xuất; tác động của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tới môi trường, phát triển kinh tế trang trại).

Thứ hai, thực trạng nông thôn (thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn).

Thứ ba, thông tin về cư dân nông thôn (điều kiện sống của cư dân nông thôn, tích lũy và khả năng huy động vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn).

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức cho biết, để chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra quan trọng này, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và các cấp đã được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Với việc áp dụng phương pháp xử lý số liệu mới, kết quả sơ bộ Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12/2011. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý III/2012.

Kim Anh