Kinh tế


VIC: Chi 162,45 tỷ đồng góp thêm vốn vào Bất động sản Xavinco

VIC: Chi 162,45 tỷ đồng góp thêm vốn vào Bất động sản Xavinco. Đồng ý mua toàn bộ số cổ phần được quyền mua thêm từ đợt tăng vốn với tổng số cổ phần mua thêm là 12.825.000 cổ phần với giá bằng mệnh giá.

Tin liên quan

VIC: Chi 162,45 tỷ đồng góp thêm vốn vào Bất động sản Xavinco
Đồng ý mua toàn bộ số cổ phần được quyền mua thêm từ đợt tăng vốn với tổng số cổ phần mua thêm là 12.825.000 cổ phần với giá bằng mệnh giá.

Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông báo quyết định của TGĐ thông qua việc góp thêm vốn vào công ty con.

Theo đó, VIC sẽ góp thêm vốn vào công ty cổ phần Bất động sản Xavinco để tăng vốn điều lệ. Hiện tại, VIC nắm giữ 3,42 triệu cổ phần tương đương 57% vốn của Xavinco. Căn cứ thông báo của Xavinco về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 60 tỷ đồng lên 285 tỷ đồng, TGĐ quyết định:

  • Đồng ý với việc tăng vốn của Xavinco
  • Đồng ý mua toàn bộ số cổ phần được quyền mua thêm từ đợt tăng vốn với tổng số cổ phần mua thêm là 12.825.000 cổ phần với giá bằng mệnh giá.
  • Tổng giá trị cổ phần mua thêm tính theo mệnh giá là 162,45 tỷ đồng, chiếm 57% vốn điều lệ.
Minh Thành
Theo HoSE