Chuyển động


Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào?

Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào?. Việc kiểm phiếu được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Tin liên quan

Việc kiểm phiếu được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào?

Theo TTXVN